Jak chráníme vaše soukromí
v souladu s platnou legislativou EU a ČR

Toto oznámení vám poskytujeme na základě zákona č. 101/2000 Sb – Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a s účinností od 25. 5. 2018 dle čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation), o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES.

O nás

Feel Film provozující stránky www.feelfilm.eu je reprezentována Pavlou Sobotovou, IČ: 7244151 se sídlem: Dr. Uhra 3904/42, 79601 Prostějov.

Děláme vše proto, aby vaše osobní údaje byly u nás v bezpečí. V tomto dokumentu najdete potřebné informace o tom, jak chráníme vaše soukromí: jaké vaše osobní údaje získáváme, jak je používáme, s kým je sdílíme, jak můžete zpracovávání kontrolovat, o opatřeních, kterými vaše údaje chráníme, a také o právech, která v souvislosti se zpracováváním máte.

I. Jaké vaše osobní údaje sbíráme na stránce www.feelfilm.eu?

I-a) Pokud nakupujete na naší stránce jako fyzická osoba, při objednávce sbíráme tyto vaše osobní údaje:
jméno, příjmení a adresu pro doručení zboží – povinné údaje pro vystavení faktury, telefon a e-mail – povinné údaje pro potvrzení objednávky, a pokud chcete zboží zaslat na jinou adresu i jméno, příjmení a adresu osoby která převezme zboží.

I-b) Pokud nás podpoříte online, transakce probíhá přes společnost PayPal, která nám z transakce poskytne vaše jméno, příjmení, adresu a e-mail (viz IV e)

I-c) Při návštěvě našich stránek obecně každého návštěvníka identifikujeme pomocí služby Google Analytics na vyhodnocení návštěvnosti naší stránky.
Pro tento účel využíváme službu Google Analytics. Tato služba vás identifikuje v systémech společnosti Google, pokud používáte její služby jako např .: Gmail, YouTube, … (více na https://privacy.google.com/intl/cz)

Na našich stránkách jste identifikováni pomocí technologie cookies – o tom co jsou cookies a jak jej používáme

II. Jak vaše osobní údaje používáme

Údaje, které jsme o vás na webu získali, využíváme:

II-a) Na to, abychom vás mohli průběžně informovat o stavu vaší objednávky, případně upřesnili detaily

II-b) Na vystavení faktury, pokud u nás nakoupíte

II-c) Na doručení zboží, které jste si zakoupili

II-d) K tomu, abychom vám dokázali zodpovědět vaše dotazy, pokud nás kontaktujete přímo emailem

II-e) K zasílání našich nabídek a aktuálních akcí v případě, že jste tuto službu akceptovali

II-f) K vyhodnocení návštěvnosti našich stránek.
Vyhodnocujeme, o jaké produkty a informace projevujete největší zájem, abychom vám uměli nabídnout užitečný a poutavý obsah

III. Kde vaše osobní údaje uchováváme

III-a) V mailových schránkách naší domény @feelfilm.sk
Při mailové komunikaci s vámi uchováváme historii naší komunikace.

III-b) V případě, že u nás nakupujete, vaše osobní údaje spravujeme v online fakturačním systému.

III-c) Při telefonickém kontaktu může být vaše telefonní číslo uloženo v mobilních telefonech našich zaměstnanců.

IV. Komu vaše osobní údaje zpřístupňujeme, resp. kdo k nim má přístup:

IV-a) Společnost, která nám poskytuje službu hostingu a službu mailových schránek, EXO TECHNOLOGIES, spol. s r.o., Košická 6, 821 09 Bratislava (jak tato společnost chrání vaše osobní údaje v souladu s GDPR)

IV-b) Přepravní společnosti, která vám doručuje objednané zboží

IV-c) V případě, že jste u nás nakoupili, se vaše osobní údaje na základě platné legislativy stávají součástí účetních dokumentů, které pro nás zpracovává externí společnost.

IV-d) Společnost, která nám poskytuje službu zasílání emailových zpráv Mailchimp, The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA (jak tato společnost chrání vaše osobní údaje v souladu s GDPR )

IV e) Při platbách kartou v našem e-shopu, nebo v případě, že nás podpoříte online, sbírá vaše osobní údaje k transakci společnost PayPal (Europe) Sàr.l et Cie, S.C.A. Société en Commandite par Actions Registered Office: 22–24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg RCS Luxembourg B 118 349 ( jak tato společnost chrání vaše osobní údaje v souladu s GDPR )

IV-f) Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty třetím stranám ve smyslu platné legislativy. Vaše údaje můžeme také uchovávat nebo zpřístupňovat jiným osobám, abychom vyhověli povinnostem vyplývajícím z právních předpisů, z požadavků státních a jiných orgánů, abychom uplatnili svoje nároky nebo se obhajovali v řízeních, kde si je jiní uplatňují vůči nám. Mezi kategorie třetích osob, kterým zpřístupňujeme osobní údaje z těchto důvodů, patří například soudy, státní a jiné orgány příslušné k výkonu kontroly nad naší činností, k řešení sporů nebo provádění rozhodnutí s našimi právními a účetními poradci a auditory.

IV-g) Přenos do třetích zemí
Vaše osobní údaje do dalších zemí mimo EU nepřenášíme s výjimkou USA, kde se přenos údaj
ů občanu EU řídí speciálním režimem Privacy Shield

V. Jak vaše osobní údaje chráníme

V souladu s požadavky platné legislativy provádíme všechna potřebná bezpečnostní, technická a organizační opatření, abychom vaše osobní údaje chránili.

VI. Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme

VI-a) Pokud jste s námi vstoupili do obchodního vztahu nákupem zboží na naší stránce, délka uchovávání vašich osobních údajů a jejich archivace jsou řízeny platnou legislativou.

VI-b) Podle GDPR máte možnost požádat o vymazání svých osobních údajů z našich systémů s výjimkou bodu VI-a)

VII. Vaše práva v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů naší společností

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje, máte možnost uplatnit vůči nám následující práva VII-a) až VII-f).

Svá práva uplatňujete elektronicky faxem, emailem nebo dopisem na níže uvedené kontaktní údaje. Prosím uveďte ve své žádosti svoje jméno, příjmení, telefon a e-mailovou adresu nebo adresu trvalého bydliště – podle toho, jakou formou nás oslovujete. Pokud nám uvedené údaje neposkytnete, nebude možné vaší žádosti vyhovět. Tyto informace od vás požadujeme, abychom mohli ověřit vaši totožnost a neposkytli nedopatřením vaše osobní údaje neoprávněné osobě.

Vaši žádost jsme ze zákona povinni zpracovat do 30 dnů ode dne jejího doručení. V odůvodněných případech můžeme uvedenou lhůtu prodloužit na 60 dní, o čemž vás budeme informovat.

Jako fyzická osoba máte vůči nám jako zpracovateli osobních údajů následující práva:

VI-a) Právo na přístup k údajům
Máte právo získat od nás doklad o tom, zda zpracováváme vaše osobní údaje, jaký druh údajů o vás evidujeme, za jakým účelem, komu byly vaše osobní údaje poskytnuté, zda byly přeneseny do třetí země a jak dlouho budeme vaše osobní údaje uchovávat.

VI-b) Právo na opravu
Pokud naše společnost o vás zpracovává nesprávné osobní údaje, můžete nás požádat o jejich opravu. Záleží nám na tom, abychom o vás zpracovávaly správné osobní údaje, proto toto právo určitě využijte vždy, když se například přestěhujete nebo dojde ke změně jakéhokoliv osobního údaje, který je pro váš vztah s námi důležitý.

VI-c) Právo na vymazání (právo na zapomnění)
Máte právo na vymazání svých osobních údajů, které zpracováváme, v případě pokud jsou splněny následující podmínky a nevztahují se zákonné výjimky:

  • údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které se získávaly,
  • odvoláte souhlas ke zpracování svých osobních údajů a na jejich zpracování neexistuje jiný právní základ,
  • na základě svojí konkrétní situace máte námitky vůči zpracovávání Vašich osobních údajů, zpracovávaných na základě oprávněného zájmu a nepřevažují oprávněné důvody pro zpracování nebo namítnete zpracovávání za účelem přímého marketingu,
  • osobní údaje jsou zpracovávány nezákonně.

V případě, že by byly vaše osobní údaje zveřejněny a vy si u nás uplatníte právo na vymazání, vymažeme i zveřejněné osobní údaje. Zároveň budeme informovat ostatní příjemce vašich osobních údajů, že jste si uplatnili právo na vymazání a měli by tedy vymazat všechny odkazy na vaše osobní údaje, pokud to bude technicky možné s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení těchto opatření.

VI-d) Právo na omezení zpracování
Máte také právo nás požádat o dočasné omezení zpracování, a to v těchto případech:

  • pokud se domníváte, že o vás zpracováváme nesprávné osobní údaje, do doby, než se ověří správnost těchto osobních údajů,
  • zpracovávání vašich osobních je protizákonné a vy se rozhodnete namísto vymazání osobních údajů žádat omezení jejich zpracování,
  • již nepotřebujeme osobní údaje pro účely zpracování, avšak jsou potřebné pro vaše vlastní účely prokázání, uplatňování nebo obhajování vašich právních nároků,
  • v případě, že máte námitky proti zpracování vašich osobních údajů, do doby ověření či důvody pro zpracování osobních údajů převažují nad vašimi oprávněnými zájmy

VI-e) Právo na přenositelnost údajů
Máte právo získat osobní údaje, které o vás zpracováváme na základě souhlasu a / nebo smlouvy a zpracováváme jejich automatizovanými prostředky, a to v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje lze přenést i jiné osobě, proto pokud je to technicky možné, přeneseme na vaši žádost vaše osobní údaje přímo k vámi zvolenému provozovateli.

VI-f) Právo namítnout
Máte právo z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace vznášet námitky proti zpracovávání vašich osobních údajů, které je prováděno na základě našeho oprávněného zájmu, včetně práva namítat proti profilování založenému na našem oprávněném zájmu.

Vždy máte také právo nesouhlasit se zpracováváním vašich osobních údajů, pokud se tyto zpracovávají pro účely přímého marketingu.

VII. Podávání stížností

V případě, pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů naší společností je v rozporu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost k našemu hlavnímu dohlížiteli – Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky, jehož kontaktní údaje naleznete zde.

VIII. Jak nás můžete kontaktovat

VIII-a) Písemnou formou, poštou na adrese:
Feel Film, Dr. Uhra 3904/42, 79601 Prostějov

VIII-b) Elektronickou poštou – emailem na adrese:
info@feelfilm.eu

VIII-c) Telefonicky na telefonním čísle:
+420 608 872 255

Pokud si přejete detailnější informace, prosím kontaktujte nás na info@feelfilm.eu

Poslední úprava 29. října 2018